Hợp tác Quốc Tế

[ Hợp tác Quốc Tế ] Chương trình liên kết quốc tế

  • (20/11/2021)

Hợp Tác Quốc Tế (HTQT) là một trong những nhân tố tác động tích cực lên quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT của Trường.

[ Hợp tác Quốc Tế ] Tiêu chuẩn - Hợp Tác Quốc Tế

  • (18/11/2021)

Hợp Tác Quốc Tế (HTQT) là một trong những nhân tố tác động tích cực lên quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT của Trường.

[ Hợp tác Quốc Tế ] Hoạt động trong công tác Hợp tác Quốc tế

  • (18/11/2021)

Trường còn rất thành công trong hợp tác với các Trường Đại học, tổ chức quốc tế trong đào tạo và nâng cao năng lực CBGV qua đào tạo giảng viên nguồn (25 GV) và qua các hội thảo đào tạo, hội nghị ở nước ngoài (73 GV).