Nhân sự phòng

  • 18 Tháng Mười Một
  • In
  • Giới thiệu

1. Trưởng phòng

- PGS. TS, Hồ Thị Thanh Vân

- Điện thoại: 0283.9916416

- Fax: 0283. 8449474

- Email: httvan@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, Tân Bình, HCM

3. Hứa Nguyễn Phúc

- ThS. Hứa Nguyễn Phúc

- Điện thoại: 0283.9916416

- Fax: 0283. 8449474

- Email: hnphuc@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, Tân Bình, HCM

- Nhiệm vụ: Hợp tác quốc tế

4. Chuyên viên

- ThS. Đỗ Thị Phương

- Điện thoại: 0283.9916416

- Fax: 0283. 8449474

- Email: dtphuong@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, Tân Bình, HCM

- Nhiệm vụ: Quản lý KHCN

     

5. Chuyên Viên

- ThS. Nguyễn Hoàng Phượng Ly

- Điện thoại: 0283.9916416

- Fax: 0283. 8449474

- Email: nhphuongly@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, Tân Bình, HCM

- Nhiệm vụ: Quản lý KHCN

  

 

6. Chuyên viên

- ThS. Đinh Thu Thủy

- Điện thoại: 0283.9916416

- Fax: 0283. 8449474

- Email: thuydt@hcmunre.edu.vn

- Phòng làm việc: A.108

- Địa chỉ: 236 B Lê Văn Sỹ, Tân Bình, HCM

- Nhiệm vụ: Quản lý KHCN, Hợp tác quốc tế

  

Bài viết liên quan