Báo cáo nội dung về kết quả triển khai hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

  • 10 Tháng Năm
  • In
  • Giới thiệu

Thực hiện Công văn số 2574/BTNMT - KHCN ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “hướng dẫn tổ chức ngày KHCN Việt Nam năm 2023”, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện các nội dung chào mừng ngày KHCN 18-05/Upload/files/Tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20TPHCM_BC%20KHCN%20N%c4%82M%202022-2023.docx


Bài viết liên quan