THỂ LỆ VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG

  • 22 Tháng Ba
  • In
  • Giới thiệu

Năm 2024, Tạp chí Môi trường sẽ tập trung giới thiệu chủ trương, chính sách lớn của ngành TN&MT như các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến: Luật Đất đai; Luật Tài nguyên nước; Luật BVMT; Luật Biển và hải đảo Việt Nam; Luật Khoáng sản; Luật Đa dạng sinh học…; Các quy hoạch BVMT quốc gia; Quy hoạch quan trắc môi trường quốc gia; Quy hoạch tổng thể các lưu vực sông; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất khoáng sản; Quy hoạch bảo tôn thiên nhiên và đa dạng sinh học... cũng như các vấn đề mới phát sinh được xã hội quan tâm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường nội dung công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; mô hình, giải pháp kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các vấn đề quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mới đặt ra với ngành, đảm bảo hiệu quả, áp dụng vận hành vào thực tế quản lý.

I. Xuất bản 12 số Tạp chí Môi trường đình kỳ:

- Số 1 (tháng 1): Một số định hướng lớn về chiến lược chính sách của ngành TN&MT năm 2024/Bộ, ngành, địa phương

- Số 2 (tháng 2): Lĩnh vực đất đai

Số 3 (tháng 3): Lĩnh vực tài nguyên nước

- Số 4 (tháng 4): Lĩnh vực chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Số 5 (tháng 5): Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển bền vững; các di sản thiên nhiên, khu dữ trữ sinh quyển

- Số 6 (tháng 6): Lĩnh vực môi trường

- Số 7 (tháng 7): Lĩnh vực biển và hải đảo Việt Nam

Số 8 (tháng 8): Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường

Số 9 (tháng 9): Kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, tăng trưởng xanh

- Số 10 (tháng 10): Lĩnh vực địa chất, khoáng sản

- Số 11 (tháng 11): Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải 3R

Số 12 (tháng 12): Số 4 (tháng 4): Lĩnh vực biến đổi khí hậu

II. Xuất bản 04 số chuyên đề Khoa học – Công nghệ

* Số chuyên đề 1 (Quý 1 - tháng 3): Giới thiệu một số kết quả đề tài nghiên ứng dụng trong lĩnh vực Tài nguyên nước; lĩnh vực đất đai.

* Số chuyên đề 2 (Quý 2 - tháng 7): Kết quả nhiệm vụ ứng dụng KHCN về lĩnh vực BVMT, Kiểm soát ô nhiễm…

* Số chuyên đề 3 (Quý 3 - tháng 9): Kết quả nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực địa chất khoáng sản; Bảo tồn thiên nhiên và đang dạng sinh học...

* Số chuyên đề 4 (Quý 4 - tháng 11): Kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực BĐKH, phát triển bền vững; Biển và hải đảo…

III. Xuất bản 04 số chuyên đề Tiếng Anh

* Số chuyên đề tiếng Anh 1 (Quý 1 - tháng 4): Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai; Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước.

* Số chuyên đề tiếng Anh 2 (Quý 2 - tháng 6): Giới thiệu thực thi Luât BVMT; Luật Biển và Hải đảo Việt Nam; Công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước, cảnh quan thiên nhiên...

* Số chuyên đề tiếng Anh 3 (Quý 3 - tháng 10): Tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững...; Kết quả Diễn đàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 12 về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải (3R).

* Số chuyên đề tiếng Anh 4 (Quý 4 - tháng 12): Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về TN&MT, BĐKH; Hoạt động COP…

 IV. Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

1. /Upload/files/CH%e1%bb%a6%20%c4%90%e1%bb%80%20XU%e1%ba%a4T%20B%e1%ba%a2N%20N%c4%82M%202024%20(5-3)(1).pdf

2. /Upload/files/The%20le%20bai%20dang%20TCMT%202024(1).pdf

V. Thông tin liên hệ gửi bài:

Tác giả gửi bài về Phòng KHCN&QHĐN thông qua email khcn@hcmunre.edu.vn


Bài viết liên quan