Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

  • 30 Tháng Tám
  • In
  • Giới thiệu

Thực hiện theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Thông tin chi tiết xem link đính kèm: 

Nghị định: /Upload/files/N%c4%90-CP%2065-2023%20ng%c3%a0y%2023_8_2023.pdf

Phụ lục: /Upload/files/Ph%e1%bb%a5%20l%e1%bb%a5c%20N%c4%90-CP%2065-2023.pdf


Bài viết liên quan