HỘI THẢO "ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHCN VỀ GIẢM PHÁT THẢI CÁC-BON CỦA VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN CAM KẾT TẠI COP26 TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  • 18 Tháng Mười
  • In
  • Giới thiệu

HỘI THẢO "ĐỊNH HƯỚNG NCKH VỀ GIẢM PHÁT THẢI CÁC-BON CỦA VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN CAM KẾT TẠI COP26 TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG"

Thời gian: Ngày 26 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 4 - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Trong Hội thảo cùng với sự góp mặt của các diễn giả:

1. TS. NGUYỄN TRUNG THẮNG

Phó Viện trưởng - Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

“Chính sách và lộ trình hưởng đến Net-Zero 2050 của Việt Nam trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường"

2. PGS. TS. TRÅN VÄN MÄN

Trưởng phòng KHCN -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

“Các Công nghệ và giải pháp kỹ thuật năng lượng xanh hưởng đến giảm phát thải khí nhà kính"

3. TS. CẨN THU VĂN

Trưởng khoa Khoa Khi tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

“Thách thức và cơ hội NCKH trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường hướng đến Net-Zero 2050"

4. TS. TRẦN THANH TÂM

Phó Trưởng phòng Phòng KHCN&QHĐN - Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

"Cơ chế biên giới khí hậu CRAM và lộ trình của liên minh Châu Âu và giảm phát thải khi nhà kính"

QUÉT MÃ QR-CODE ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA


Bài viết liên quan